SAYIN KAT MALİKLERİ

Bilindiği üzere site yönetimi olarak , Ağustos ayında yapılması gereken ve daire başı  20. TL artış öngören ancak, yedi temsilcimizin kabul etmesi ,  dokuz temsilcimizin reddetmesi nedeni ile kabul edilmeyen aidat bütçemiz ile  ,sitemizin yönetim olarak Menekşe 1 ve Menekşe 2  olarak ikiye ayrıl ması konuları ile ilgili  olarak tüm bloklarda kat maliklerimizle  toplantılar yaptık.

Aidat bütçemiz ile ilgili yönetim kurulu olarak, ocak 2020 de yeni  asgari ücret belli olana kadar aidat artışını erteleme ve yeni bütçeyi ondan sonra yapma kararımızı toplantılarda ,katılan kat maliklerine ilettik.Ayrıca  01/07/2018 ile 30/06/2019 dönemi içerisinde tüm gelirlerimizin ne kadar olduğu, ne kadar borç ödediğimizi, nerelere yatırım yaptığımızı , hangi konuda parasal olarak soru n yaşadığımızı, nerelerden tasarruf ettiğimizi ve 30/06/2019 itibarı ile ne kadar alacağımız ne kadar borcumuz ( bor cumuz sıfırlanmıştır) olduğunu ve bankadaki para miktarlarımız ile ilgili son derece şeffaf olarak bilgiler verdik. Acil çözülmesi gereken sorunlarımızı da açık olarak ifade ettik.

Diğer gündem maddesi olan sitemizin Menekşe 1 ve Menekşe 2 olarak ayrılması ile ilgili olarak ise aşağıdaki bilgileri toplantılara katılamayan kat maliklerimize de iletmek gereğini duyduk.

Sitemiz tapu olarak farklı iki imar adası  üzerine kurulmuş olup, aralarından cadde geçen  iki bölüm den oluşmuştur. Bu nedenle Menekşe 1 deki  daire tapuları 657/1 adadaki 32.642 m2 arsanın hisse darları, Menekşe 2 deki dairelerin tapuları 656/1 adadaki  24.859m2 arsanın hissedarıdırlar. Yani her bölümdeki  daireler kendi bölümündeki  dairelerle arsa hissedarı olup, diğer adadaki/bölümdeki daire lerle hiçbir tapu ilişkisi yoktur. İki bölüm arasındaki caddenin , site inşaatına başlanmadan öncede imar planında mevcut olduğu bilinmektedir.

İki bölümün etrafı tamamen duvarla çevrilmiş olup ayrı giriş çıkışları ve güvenlik kulübeleri mevcuttur. Elektrik ,su, telefon ,doğalgaz ,kanalizasyon vb. tüm sistem ve tesisatları tamamen ayrı olup birbirleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Uzunca bir zamandır, fiilen ve fiziken Menekşe 1 bölümü için ,Manolya sitesi ile Menekşe 2 bölümümüzün arasında fark kalmamıştır. Yine aynı şekilde Menekşe 2 bölümümüz için Fulya sitesi ile Menekşe 1 bölümü arasında fiilen ve fiziken bir fark kalmamıştır.

Sitemizin bugünkü arsa ve inşaat durumu aşağıdaki gibidir.

                                             ARSA                                           DAİRE                            İNŞAAT

MENEKŞE 1 (657/1)       32.642  m2                                       452 DAİRE                     40.166 m2

MENEKŞE 2 (656/1)       24.859  m2                                        332 DAİRE                    31.415 m2

     TOPLAM                      57.501  m2                                       784 DAİRE                     71.581 m2

Sitemizin halen tek bir yönetim ile yönetilmesinin nedenleri  ise ,zamanında Boğaziçi Site Yönetim  Şirketinin ticari nedenlerle , ( Orkide 1-2 gibi, Akasya 1-2 gibi ) daha az masrafla daha çok site yönetme peşinde olmasından ve bir önceki site yönetimimizin konuyu ciddiye almamasındandır. Ancak eski yönetimimiz ciddiye almamış olsa da , Boğaziçi şirketi yönetimlerini kat maliklerine devrettikten sonra  Orkide 1 ile Orkide 2 ve Akasya 1 ile Akasya 2 ayrılıp ayrı siteler oluşturmuşlardır

İlk bakışta tek yönetim  bazıları için, daha az masraflı gibi göründüğü için  doğru gibi de görünebilir. Oysa en önemlisi yerinden yönetimin ,özellikle yönetime katılım ve denetim sorunlarını çözmede çok önemli bir yönetim prensibi olmasıdır. Birbiri ile fiilen ve fiziken bir ilişkisi kalmamış Menekşe 1 ve Me nekşe 2 nin, ihtiyaçları o bölümde yaşayanlar tarafından belirlenip ona göre bütçesi  yapılabilen bir sis temle ve kat maliklerince o bölümde yaşayan kişilerden seçilenler tarafından  yönetilmesi  en doğru yönetim biçimidir. Böylece yönetimi denetleme ve hesap sorabilme çok daha kolay olabilecektir.

Dolayısı ile ilk ayrılma dönemindeki  küçük çaplı aidat farklılıkları, bir yıl sonra önemsizleşecektir  ama  yaşadığımız  gibi yada ileride oluşabilecek olumsuzlukların yani " gereksiz ek bütçelerin" önüne geçmek daha kolay olacaktır.

Diğer konu ise, görülmeyen ve bazılarının görmek  istemediği  parasal bir gerçekliktir.. Toplanan bütçelerde, gerek eşit paylı giderler hesabında ,gerekse aynı dönemde  her iki  bölümde de  eşit miktarlı yapılan yatırım  hesaplarında  sitemizin Menekşe 1  bölümü aleyhine küçümsenmeyecek farklılıklar  bulunmakta ve bu durum on yıldır devam etmektedir. Şöyle ki ;

Bugünkü işleyişi ile sitemizde toplanan (2018/2019 bütçesine göre ) toplam aylık aidat;

MENEKŞE 1                       83.364  TL

MENEKŞE 2                       63.084  TL

  TOPLAM                         146.448                 TL olarak Tahakkuk etmektedir

Hemen hemen her ay  bir aylık toplamdan daha fazla aidat tutarı kadar bir miktar Tahsil Edilemeyen Alacaklar olarak bir sonraki aya devretmektedir.

Giderlerle ilgili olarak , Genel giderlere Kat Maliklerinin  katılma konusunda  634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu  20. Maddesi  aşağıdaki gibidir.

...

III - Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma :

Madde 20 - (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983-2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b) Anagayrimenkulün  sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;(1) Katılmakla yükümlüdür.

 c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Yani burada  a)  fıkrasında denmektedir ki, personel giderleri m2 sine bakılmaksızın tüm dairelerce eşit olarak paylaşılacaktır.

Yukarıdaki kanun maddesinin a) fıkrasına göre Sitemizin eşit paylı giderleri şöyle gerçekleşmiştir.

01/01/2019 - 30/09/2019 arası dokuz aylık EŞİT PAYLI GİDERLERi             

01/01/2019 - 30/09/2019  Site Personeli maaş SGK vb      280.404       TL

01/01/2019 - 30/09/2019  GÜVENLİK FATURASI                  436.764,40 TL      olmak üzere

                                                                                                        717.168,40  TL.     dir.

Site personelimiz bir personel iki bloğa bakmak üzere , tüm dairelere eşit hizmet verdikleri için o konuda bir problem görünmemektedir. Ancak güvenlik faturası konusunda önemli bir durum söz konusudur. Dokuz aylık  Güvenlik faturası  ödeme analizi aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir.

 AYLIK ORTALAMA                       48.529,4                                                                (436.764,40/9=48.529,4)

 DAİRE BAŞI AYLIK                                61,90  TL   dir.                                                (48.529,40/784=61,90)

 MENEKŞE 1 den (452 daire) toplanan toplam aidat      27.978,70 TL                 (452X61,90=27.978,80)

 MENEKŞE 2 den (332 daire)toplanan toplam aidat       20.550,70 TL dir.          (332X61,90=20.550,70)

Sitemizde ,bir personel Menekşe 1 Güvenlik kulübesinde, bir personel Menekşe 2 güvenlik kulübesin de, bir personel de her iki bölümde sürekli devriye olarak, Üç gündüz ,üç  gece, üç te izin değiştirmeci görevi olmak üzere toplam dokuz güvenlik personeli  görev yapmaktadır. Yani  görüldüğü gibi, fiziken ve fiilen iki ayrı iki bölümde ,birbirine eşit aynı iş ,aynı sayıda personelle yapıldığı halde ve Güvenlik giderleri eşit paylı giderlerden olmasına rağmen Menekşe 1 bölümü daha fazla  ödemektedir.

Ya da şöyle düşünürsek ;Eğer ayrı iki site olsaydık , birbirine eşit aynı iş aynı sayıda personelle ,aynı şekilde yapılması nedeni ,her iki bölüme de  aylık ortalama 48.529,40 TL olan faturanın yarısı gelecekti. Kısacası ;      48.529,40 fatura tutarı ikiye bölünecekti ve               

MENEKŞE 1  Bölümünün  TOPLAM        24.264,70  TL

MENEKŞE 2  Bölümünün  TOPLAM        24.264,70  TL     Ödemesi gerekecekti. 

Yani iki ayrı site olsaydık Menekşe 1 deki daireler toplam  27.978,70 - 24.264,70 =  3.714 TL  daha az ödeyecekti.. Başka bir şekilde anlatırsak ;

Menekşe 1  daire başı aylık güvenlik  ödemesi           24.264,70/452= 53,68 TL  yani 8,22 TL daha az

Menekşe 2  daire başı aylık güvenlik  ödemesi           24.264,70/332= 73,69 TL  yani 11,79 TL daha fazla olacaktı.       

Özet olarak şu anda sitemizde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu nun  20. Maddesinin  a)  fıkrasına ay kırı olarak eşit paylı giderlerden güvenlik ödemeleri nedeni ile  Menekşe 1 deki dairelerden  Menek şe 2 deki dairelere göre daha faza aidat toplanmaktadır . Bu durum yaklaşık on yıldan beri böyledir.

Sitemizde ortak alan giderleri , m2 hesabı ile paylaştığımız  giderlerdir. Genel olarak bakım onarım , elektrik ,su ve doğalgaz giderleridir. Su elektrik ve doğalgaz giderlerine sitede ikamet eden personele ait giderler de dahildir.

 01/01/2019-30/09/2019 DÖNEMİ    ELEKTRİK GİDERLERİ     SU GİDERLERİ      DOĞALGAZ GİDERLERİ     

         MENEKŞE   1                                      56.401,90                         13.776,00             5.846,00

          MENEKŞE  2                                      44.833,07                         11.444,00             7.969,00

Elektrik ve su giderlerinin Menekşe 1 de fazla olması,  yönetim ofisinin ve personel toplanma odası ile yedek parça depolarının Menekşe 1  C2/6 blokta olması, doğal gaz giderinin Menekşe 2 de daha fazla olması  Menekşe 2 de ikamet eden personelin daha fazla olmasından kaynaklanmıştır.

Ortak alan bakım onarım giderleri ise , bir kısmı site personeli tarafından ve dışarıdan malzeme temini ile ,bir kısmı sözleşmeli firmalar tarafından ve  bir kısmı da ihtiyaç halinde anlaşılan firmalar ile gerçek leştirilmektedir. Yani bir kısmı düzenli bir kısmı ortaya çıkan ihtiyaçlara göre gerçekleşmektedir.

Ancak çok önemli bir başka sorun , m2 paylı işler için toplanan Ek Yatırım Bütçelerinde ,iki bölümde de aynı dönem de eşit miktarlı yapılan yatırım giderlerinde görülmektedir. Örneğin iki yıl önce güvenlik kulübeleri inşaatında  ve araç çıkış kapılarının kapatılıp betonlanmasında olduğu gibi. Bilindiği gibi yaklaşık iki yıl önce ,her iki bölüme de birbirine tamamen eşit ölçülerde fonksiyonel  ola rakta  birebir aynı birer adet güvenlik kulübesi yapılmış ve her iki bölümümüzün araç çıkış kapıları be tonlanarak kapatılmıştır.Muhasebe kayıtlarına göre her iki tarafta yaklaşık maliyet 60.000 TL dir. Kısaca

60.000 TL  MENEKŞE 1 için  60.000 TL   MENEKŞE 2  için  TOPLAM  120.000 TL    yatırım harcaması yapılmıştır.

Bu yatırım için M2  BAŞI ÖDENEN                     120.000/ 71581 : 1,676 TL dir

MENEKŞE 1 BÖLÜMÜNDEN TOPLANAN             40.166*1,397:  67.335,18 TL

MENEKŞE 2  BÖLÜMÜNDEN TOPLANAN            31.415*1,397 :  52.664,82 TL   dir.

Oysa Ayrı siteler olsak ödenmesi gereken  miktarlar

MENEKŞE 1 BÖLÜMÜNDEN TOPLANMASI GEREKEN                     60.000  TL

MENEKŞE 2 BÖLÜMÜNDEN TOPLANMASI GEREKEN                     60.000 TL    olmalıdır.

Çok net görülmektedir ki her iki bölümde de tamamen aynı işler yapılmış olmasına karşın

MENEKŞE 1 bölümü  67.335,18 - 60.000 =  7.335,18 TL  daha fazla , Menekşe 2 bölümü  7.335,18 TL daha az ödeme yapmıştır.

Yani başka bir ifade ile sadece bu kulübeler için  MENEKŞE 2 bölümündeki  85 m2 daireler 15,39 TL , 133 m2 daireler 24,90 TL ödemeleri gerekenden daha az  ödemişlerdir. Sonuç olarak ;

Anlaşılacağı gibi , aidat , avans ve yatırım bütçelerini paylaşırken sitemizin iki bölümü arasında eşit gibi görünen ama aslında  kanuna aykırı olarak m2 bazında da  farklı aidatlar ve bütçeler toplanmaktadır. Bu durumun " giriş dairede ikamet edenin asansör ve çatı giderlerine katılması" ile hiçbir benzerliği yoktur. Giriş daire fiziki bütünlük içindeki masraflar olarak o giderlere katılmaktadır.Oysa bizim sitemizin iki bölümü arasında fiziki bütünlük baştan beri olmadı ve olmasıda artık mümkün değildir. Bu durumun düzeltilmesi gerekli ve zorunludur.  Bunun yolları da bellidir.

1         Yönetim Planımızda gerekli değişiklikleri yaparak her anlamda ayrı iki site oluşturmak, ve her iki bölümün geleceğine kendilerinin kendi bölümleri içinde karar vermelerinin yolunu açmak,

2         Yönetim Planımızı değiştirecek çoğunluğu sağlayamıyorsak hukuki yollara  başvurmak.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

                                                                                                             ATAKENT MENEKŞE EVLERİ

                                                                                                             SİTESİ YÖNETİM KURULU adına

                                                                                                             İSMAİL TÜRKER

 

 

 


Paylaş: